Juz Amma


juz amma

Tidak menggunakan huruf arab, ini aku maksudkan untuk mempermudah menghafal, apabila ada kesalahan tulis atau ejaan, mohon dimaklumi.

Semoga Bermanfaat…

AL  FAATIHAH   ( Pembukaan )

Makkiyah : 6 ayat, surat yang pertama kali diturunkan

secara lengkap.

1 Bismillahir Rohmaanir Rohiim 1 Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
2 Alhamdu lillahi robil ‘aalamiin 2 Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam
3 Ar Rohmaanir Rohiim 3 Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang
4 Maaliki Yawmiddiin 4 Yang menguasai Hari Pembalasan
5 Iyyaka na’budu wa iyyaakanasta’iin 5 Hanya kepada Mu kami menyem-bah, dan hanya kepada Mu kami mohon pertolongan
6 Ihdinas Sirootol mustaqiim 6 Tunjukkan kami jalan yang lurus
7 Sirootol laziina an’amta alaihim goiril magduubi ‘alaihim waladdooliin 7 Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugrahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat

AL  FALAQ   ( waktu subuh )

Makkiyah : 5 ayat, diturunkan sesudah Surat Al Fiil

Bismillahir Rohmaanir Rohiim Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
1 Qul a’uuzu birobbil falaq 1 Katakanlah: Saya berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh
2 Min syarril maa kholaq 2 Dari kejahatan makhluk yang diciptakan Nya
3 Wa min syarri goosiqin izaa waqob 3 Dan dari kejahatan malam( apabila telah gelap gulita )
4 Wa min syarrin naffaasaati fil uqod 4 dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang mneghembus pada buhul-buhul
5 Wa min syarri haasidin izaa hasad 5 Dan dari kejahatan orang yang dengki, apabila ia dengki

AN  NAAS   ( Manusia )

Makkiyah : 6 ayat, diturunkan sesudah Surat  Al Falaq

  Bismillahir Rohmaanir Rohiim Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
1 Qul a’uuzu bi robbinnaas 1 Katakanlah: Saya berlindung kepada Tuhan manusia
2 Malikin naas 2 Raja manusia
3 Illahinnaas 3 Sembahan manusia
4 Min syarril waswaasilkhonaas 4 Dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi
5 Allazii yuwaswisu fii suduurrinnaas 5 Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia
6 Minal jinnati wannaas 6 Dari jin dan manusia

AL IKHLAAS ( Memurnikan Keesaan Allah )

Makkiyah :  4 ayat, diturunkan sesudah Surat An Naas

  Bismillahir Rohmaanir Rohiim Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
1 Qul huwallohu ahad 1 Katakanlah: Dia lah Allah Yang Maha Esa
2 Allahus Somad 2 Hanya Allah lah tempat bergantung
3 Lam yalid wa lam yuulad 3 Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan
4 Wa lam yakullahuu kufuwan ahad 4 Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia

AL  LAHAB   ( Gejolak Api )

Makkiyah : 5 ayat, diturunkan sesudah Surat  Al Fathu

  Bismillahir Rohmaanir Rohiim Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
1 Tabbat yadaa abii lahabiw watab 1 Celakalah kedua tangan Abu Lahab dan celakalah dia
2 Maa agnaa ‘anhu maaluhuu wa maa kasab 2 Harta bendanya dan apa yang dia usahakan tidaklah berfaedah kepadanya
3 Sayaslaa naaronz zaata lahab 3 Kelak dia akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala
4 Wamro atuhuu hammaalatal hatob 4 Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar
5 Fii jiidihaa hablum miim masad 5 Yang di lehernya ada tali dari sabut

AN   NASR   ( Pertolongan )

Makkiyah : 3 ayat, diturunkan sesudah Surat  At Tawbah

  Bismillahir Rohmaanir Rohiim Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
1 Izaa jaa-a nasrulloohi wal fath 1 Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan
2 Wa roaitan naasa yadkhuluuna fii diinillahi afwaajaa 2 Dan kamu melihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong
3 Fasobbih bihamdi robbika wastagfir, Innahuu kaana tawwaabaa 3 Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadaNya, sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima taubat

AL  KAAFIRUUN   ( Orang-orang Kafir )

Makkiyah : 6 ayat, diturunkan sesudah Surat  Al Maa’uun

  Bismillahir Rohmaanir Rohiim Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
1 Qul Yaa ayyuhal kaafiruun 1 Katakanlah: Wahai orang-orang kafir !
2 Laa a’budu maa ta’buduun 2 Saya tidak akan menyembah apa yang kamu sembah
3 Wa laa antum ‘aabiduuna maa a’bud 3 Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang saya sembah
4 Wa laa ana ‘aabiduum maa’abattum 4 Dan saya tidak menjadi penyembah apa yang kamu sembah
5 Wa laa antum ‘aabiduuna maa a’bud 5 Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang saya sembah
6 Lakum diinukum wa liyadiin 6 Bagimu agamamu dan bagiku agamaku

AL  KAWSAR   ( Nikmat yang banyak )

Makkiyah : 3 ayat, diturunkan sesudah Surat  Al Aadiyaat

  Bismillahir Rohmaanir Rohiim Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
1 Innaa a’toinaa kal kawsar 1 Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu kebaikan yang banyak.
2 Fasolli li robbika wanhar 2 Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah
3 Innaa syaniaka huwal abtar 3 Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus.

AL MAA’UUN ( Barang-barang berguna )

Makkiyah : 7ayat, diturunkan sesudah Surat  Al Kawsar

  Bismillahir Rohmaanir Rohiim Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
1 Aro-aitallazii yukazzibu biddiin 1 Tahukah kamu orang yang mnedustakan agama?
2 Fazaalikal lazii yadu’ul yatiim 2 Itulah orang yang merhadik anak yatim
3 Wa laa yahuddu ‘alaa to’aamil miskin 3 Dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin
4 Fawailul lilmusoliin 4 Dan celakalah bagi orang-orang yang sholat,
5 Allaziina hum anssolaatihim saahuun 5 yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya
6 Allaziina hum yuroo-uun 6 Orang-orang yang berbuat riya’
7 Wa yamna uunal maa’uun 7 Dan enggan menolong dengan barang yang berguna

AL  QURAISY   ( Suku Quraisy )

Makkiyah : 4 ayat, diturunkan sesudah Surat  At Tiin

  Bismillahir Rohmaanir Rohiim Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
1 Li iilaafi quraisyin 1 Karena kebiasaan suku quraisy
2 Ilaafihim rihlatasy syitaa’i wassoiif 2 Yaitu kebiasaan mereka merantau pada musim dingin dan musim panas
3 Falya’buduu robba haazal baiit 3 Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini ( Ka’bah )
4 Allazii at’amahum minjuu’iw wa aamanhum min khowuf 4 Yang memberi makan mereka pada waktu lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.

AL  FIIL   ( Gajah )

Makkiyah : 5 ayat, diturunkan sesudah Surat Al Kaafiruun.

  Bismillahir Rohmaanir Rohiim Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
1 Alam taro kaifa fa’ala robbuka bi ashaabil fiil 1 Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah ?
2 Alam yaj’al kaidahum fii tadliil 2 Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka ( untuk meng hancurkan Ka’bah ) itu sia-sia ?
3 Wa arsala alaihim toiron abaabiil 3 Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong- bondong
4 Tarmiihim bihijaarotimmin sijjiil 4 Yang melempari mereka dengan batu dari tanah yang terbakar
5 Faja’alahum ka’asfim ma’kuul 5 Lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat.

AL  HUMAZAH   ( Pengumpat )

Makkiyah : 9 ayat, diturunkan sesudah Surat Al Qiyaamah

Bismillahir Rohmaanir Rohiim Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
1 Wailul likulli humazatil lumazah 1 Celakalah bagi setiap pengumpat lagi pencela
2 Allazii jama’a maalaw wa’addadah 2 Yaitu orang yang mengumpul-kan harta dan menghitung- hitungnya.
3 Yahsabu anna maalahuu akhladah 3 Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya
4 Kalla layumbazanna fil hutomah 4 Sekali-kali tidak ! Sesungguhnya dia benar-benar akan dilempar- kan ke dalam Hutomah.
5 Wa maa adrooka mal hutomah? 5 Dan tahukah kamu apakah Hutomah itu ?
6 Naarullahil muuqodah 6 Yaitu api Allah yang dinyalakan
7 Allatii tattoli’u alal af-idah 7 Yang naik sampai ke hati
8 Innaha ‘alaihim mu’sodah 8 Sesungguhnya ia ( api itu ) ditutupkan atas mereka
9 Fii ‘amadim mumaddadah 9 ( Sedang mereka itu ) diikat pada tiang-tiang yang panjang.

AL ASR   ( Masa / Waktu )

Makkiyah : 3 ayat, diturunkan sesudah Surat Al Insyirooh

  Bismillahir Rohmaanir Rohiim Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
1 Wal ‘asri 1 Demi masa ( waktu )
2 Innal inssaana lafii khusrin 2 Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian
3 Illal laziina aamanuu wa amilussolihaati, wa tawaasowbil haqqi wa tawaasowbis sobr. 3 Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menepati kesabaran.

AT  TAKAASUR   ( Bermegah-megahan )

Makkiyah : 8 ayat, diturunkan sesudah Surat Al Kawsar

  Bismillahir Rohmaanir Rohiim Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
1 Alhaakumut takaasur 1 Kamu telah dilalaikan oleh bermegah-megahan
2 Hatta zurtumul maqoobir 2 Sampai kamu masuk ke dalam kubur
3 Kalla sawfa ta’lamuun 3 Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui
4 Summa kalla sawfa ta’lamuun 4 Dan jangan begitu,  kelak kamu akan mengetahui
5 Kalla lawta’lamuuna ‘ilmal yaqiin 5 Janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin.
6 Latarowunnal jahiim 6 Niscaya kamu akan benar-benar akan melihat neraka jahanam.
7 Summa latarowunnahaa ainal yaqiin 7 Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin
8 Summa latus aluna yawma izin anin na’im 8 Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan itu.

AL  QOORI’AH   ( Hari Kiamat )

Makkiyah : 11  ayat, diturunkan sesudah Surat  Quraisy

  Bismillahir Rohmaanir Rohiim Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
1 Al Qoori’ah 1 Hari Kiamat
2 Mal Qoori’ah 2 Apakah hari kiamat itu ?
3 Wa maa adrooka mal qoori’ah 3 Tahukah kamu apakah hari kiamat itu
4 Yawma yakuunun naasu kalfaroosyil mabsuus 4 Pada hari itu manusia seperti anai-anai yang bertebaran
5 Wa takuunul jibaalu kal’ihnil mamfuusy 5 Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan
6 Fa ammaa man syaqulat mawaa ziinuhuu 6 Dan adapunorang-orang yang berat timbangan kebaikannya,
7 Fa huwa fii iisyatir roodiyah 7 Maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan
8 Wa amma man khoffat mawaa ziinuhuu 8 Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebajikannya,
9 Fa ummuhuu Haawiyah 9 Maka tempat kembalinya adalah neraka nawiyah
10 Wa maa adrooka maahiyah 10 Dan tahukah kamu apakah neraka nawiyah itu ?
11 Naarun haamiyah 11 Yaitu api yang sangat panas

AL ‘AADIYAAT ( Kuda perang yang berlari kencang )

Makkiyah : 11  ayat, diturunkan sesudah Surat  Al ‘Asr

  Bismillahir Rohmaanir Rohiim Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
1 Wal ‘aadiyaati dobhaa 1 Demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah.
2 Falmuuriyaati qodhaa 2 Dan kuda yang mnecetuskan api dengan pukulan (kukunya)
3 Falmuqiirooti subhaa 3 Dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi
4 Fa asarna bihii naq’aa 4 Maka ia menerbangkan debu
5 Fa wasatna bihii jam’aa 5 Dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh
6 Innal insaana lirobbihii lakanuud 6 Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya.
7 Wa innahuu ‘alaa zaalika lasyahiid 7 Dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan ( sendiri ) keingkarannya
8 Wa innahuu lihubbil khoiri lasyadiid 8 Dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta.
9 Afalaa ya’lamu izaa bu’siro maa fil qubuur 9 Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkit-kan apa yang ada di dalam kubur.
10 Wa hussila maa fis suduur 10 Dan dilahirkan apa yang ada di dalam dada
11 Inna robbahum bihim yawma izil lakhobiir 11 Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu Maha Mengetahui keadaan mereka.

AZ  ZALZALAH  ( Kegoncangan )

Makkiyah : 8  ayat, diturunkan di Madinah

sesudah Surat  An Nisaa

  Bismillahir Rohmaanir Rohiim Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
1 Izaa zulzilatil ardu zilzalahaa 1 Apabila bumi digoncangkan dengan goncangannya (yang dasyat)
2 Wa akhrojatil ardu asqoolahaa 2 Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat (yang dikandungnya)
3 Wa qoolal insaanu maa lahaa 3 Dan manusia bertanya: “Mengapa bumi jadi begini ?”
4 Yawma iziint tuhaddisu akhbaarohaa 4 Pada hari itu bumi menceritakan beritanya
5 Bi anna robbaka awhaalahaa 5 Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerin-tahkan( yang sedemikian itu ) kepadanya.
6 Yawmaizin yasdurun naasu asytaatal liyuraw a’maalahum 6 Pada hari itu, manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka( balasan pekerjaan mereka )
7 Fa man ya’mal misqoola zarrotin khoiroy yaroh 7 Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat zaroh pun, niscaya dia akan melihat(balasan ) nya.
8 Wa man ya’mal misqoola zarrotin syaroy yaroh 8 Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan seberat zaroh pun, niscaya dia akan melihat(balasan ) nya pula.

AL  BAYYINAH   ( Bukti )

Makkiyah : 8  ayat, diturunkan di Mekkah

sesudah Surat At Tolaaq

  Bismillahir Rohmaanir Rohiim Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
1 Lam yakunil laziina kafaruu min ahlil kitaabi wal musyrikiina, mumfakkiina hatta ta’tiyahumul bayyinah 1 Orang-orang kafir dari ahli Kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggal-kan kepercayaan mereka, sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata.
2 Rosuulum minallohi yatluu suhufam muutohharoh 2 Yaitu seorang Rosul dari Allah ( Muhammad ) yangmembacakan lembaran
3 Fiihaa kutubung qoyyimah 3 Di dalamnya terdapat isi Kitab-kitab yang lurus
4 Wa maa tafarroqol laziina uutul kitaaba illaa mimba’di maa jaa athumul bayyinah. 4 Dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang didatangkan Al Kitab melainkan sesudah datang kepada mereka bukti nyata
5 Wa maa imiruu illaa liya’budullooha mukhlisiina , lahuddiina hunafaa’a , wa yuqiimussolaata, wa yu’tuzzakata, wa yu’tuzzakata, wa zaalika diinul qoyyimah. 5 Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadaNya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan demikian itulah agama yang lurus.
6 Innal laziina kafaruu min ahlil kitaabi,  wal musyrikiina fii naari jahannama khoolidiina fiiha , ulaa ika hum  syarrul bariyyah. 6 Sesungguhnya orang-orang kafir ahli Kitab dan orang musyrik akan masuk ke neraka jahanan, mereka kekal di dalamnya, mereka itu adalah  seburuk- buruknya makhluk.
7 Innal laziina aamanuu wa’amilus sololihaati ulaaika hum khoirul bariyyah 7 Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baiknya makhluk.
8 Jazaa uhum ‘inda robbihim jannaatu ‘adnint tajrii mint tahtihal anhaaru khoolidiina fiiha abadaa. Rodiyalloohu‘anhum wa roduu ‘anhu zaalika liman khosyiya robbah. 8 Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah syurga ‘And yang  mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama- lamanya. Allah rido terhadap mereka dan mereka pun rido kepada Nya. Yang demikian itu adalah ( balasan ) bagi orang yang takut kepada Tuhannya.

AL QODR   ( Kemuliaan )

Makkiyah : 5  ayat, diturunkan di Mekkah

sesudah  Surat  ‘Abasa

  Bismillahir Rohmaanir Rohiim Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
1 Inna anzzalnaahu fii lailatil qodr. 1 Sesungguhnya Kami telah menurunkannya Al Qur’an pada malam Kemuliaan
2 Wa maa adrooka maa lailatul qodr. 2 Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu ?
3 Lailatul qodri khoirum min alfi sahr. 3 Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan.
4 Tanazzalul malaaikatu warruuhu fiihaa bi-izni robbihim mingkulli amr. 4 Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan ijin Tuhannya untuk mengatur segala urusan.
5 Salaamun hiya hattaa matla’il fajr. 5 Malam itu ( penuh ) kesejahteraan sampai terbit fajar.

AL ‘ALAQ   ( Segumpal darah )

Makkiyah : 19  ayat, diturunkan di Mekkah  pertama kali

( ayat 1 – 5 )

  Bismillahir Rohmaanir Rohiim Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
1 Iqro’ bismi robbikal lazii kholaq. 1 Bacalah ! dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan.
2 Kholaqol inssaana min ‘alaq. 2 Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.
3 Iqro’ wa robbukal akrom. 3 Bacalah ! dan Tuhanmulah Yang Paling Pemurah.
4 Allazii ‘allama bil qolam. 4 Yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam.
5 Allamal inssaana maalam ya’lam. 5 Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.
6 Kalla innal inssaana layatgoo. 6 Ketahuilah ! sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas.
7 Arro aahustagnaa 7 Karena dia melihat dirinya serba cukup
8 Inna illa robbikar ruj’aa 8 Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmulah kembali.
9 Aroaytal lazii yanhaa. 9 Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang
10 Abdan izaa sollaa 10 Seorang hamba ketika dia mengerjakan sholat
11 Aroaita ingkaana ‘alal hudaa 11 Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu berada di atas kebenaran ?
12 Aw amaro bittaqwaa. 12 Atau dia menyuruh bertaqwa kepada Allah.
13 Aroaita ingkazzaba watawallaa. 13 Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu mendustakan dan berpaling ?
14 Alam ya’lam biannalloha yaroo. 14 Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya ?
15 Kalla la ilam yantahi lanas fa’am binnasasiyah. 15 Ketahuilah, sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian niscaya Kami tarik ubun- ubunnya.
16 Naasiyating kaazibatin khooti’ah. 16 Yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka.
17 Falyad’u naadiyah. 17 Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya.
18 Sanad’uzzabaaniyah. 18 Kelak Kami akan memanggil malaikat Zabaniyah.
19 Kalla, laa tuti’hu wasjud waqtarib. 19 Sekali-kali jangan, janganlah kamu patuh kepadanya, dan sujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Tuhan.

AT  TIIN   ( Buah Tiin )

Makkiyah : 8  ayat, diturunkan di Mekkah

sesudah Surat  Al Buruuj

  Bismillahir Rohmaanir Rohiim Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
1 Wattiini waz zaituun 1 Demi buah tiin dan buah zaitun
2 Wa tuurisiiniina 2 Dan demi bukit Sinai
3 Wa haazal baladil amiin 3 Dan demi kota Mekkah ini aman
4 La qod kholaqnal inssaana fii ahsani taqwiim 4 Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya
5 Summa rodadnaahu asfala saafiliin 5 Kemudian Kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka)
6 Illallaziina aamanuu wa’amilusaoolihaati falahum ajrun goiru mamnuun 6 Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh maka bagi mereka pahala yang tiada putus- putusnya.
7 Famaa yukazzibuka ba’du biddiin. 7 Maka apakah yang menyebab-kan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu.
8 Alaisalloohu biahkamil haakimiin. 8 Bukankah Allah Hakim yang seadil-adilnya.

AL INSYIROOH   ( Kelapangan )

Makkiyah : 8  ayat, diturunkan di Mekkah

sesudah Surat  Ad Duhaa.

  Bismillahir Rohmaanir Rohiim Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
1 Alam nasyroh laka sodrok. 1 Bukankah Kami telah melapangkan dadamu untukmu ?
2 Wa wado’naa ‘angka wizrok. 2 Dan Kami telah menghilangkan bebanmu darimu ?
3 Allazii angqodo zohrok. 3 yang memberatkan punggungmu ?
4 Wa rofa’naa laka zikrok 4 Dan Kami tinggikan sebutan namamu bagimu ?
5 Fa inna ma’al ‘usri yusro 5 Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan
6 Inna ma’al ‘usri yusroo 6 Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan
7 Fa izaa farogta fanssob 7 Maka apabila kamu telah selesai  ( dari suatu urusan ), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh ( urusan ) yang lain
8 Wa ilaa robbika fargob. 8 Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.

AD  DUHAA   ( Waktu matahari sepenggalan naik )

Makkiyah :  11  ayat, diturunkan di Mekkah

sesudah Surat Al Fajr.

  Bismillahir Rohmaanir Rohiim Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
1 Wad duhaa 1 Demi waktu matahari sepenggalan naik,
2 Wallaili izaa sajaa 2 Dan demi malam apabila telah sunyi
3 Maa wadda’aka robbuka wamaa qolaa 3 Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada benci kepadamu
4 Wa lal aakhirotu khoirul laka minal uula 4 Dan sesungguhnya akhir itu lebih baik bagimu daripada permulaan
5 Wa lasawfa yu’tiika robbuka fatardoo 5 Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karuniaNya kepadamu, lalu hati kamu menjadi puas.
6 Alam yajidka yatiimam fa aawaa 6 Bukankah Dia mendapatimu dalam keadaan yatim, lalu Dia melindungimu.
7 Wa wajadaka doollam fahadaa 7 Dan Dia mnedapatimu dalam keadaan bingung, lalu Dia memberikan petunjuk
8 Wa wajadaka ‘aailam fa agna 8 Dan Dia mnedapatimu dalam keadaan miskin, lalu Dia memberikan kecukupan.
9 Fa ammalyatiima falaa taqhar 9 Adapun terhadap anak yatim maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang.
10 Wa ammas saa-ila falaa tanhar. 10 Dan terhadap orang yang meminta-minta, maka janganlah kamu menghardiknya.
11 Wa ammas bini’mati robbika fahaddis. 11 Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu menyebut- nyebutnya( dengan bersyukur ).

AL  LAIL   ( Malam )

Makkiyah :  21  ayat, diturunkan di Mekkah

sesudah Surat Al A’laa

  Bismillahir Rohmaanir Rohiim Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
1 Wal lail izaa yagsyaa 1 Demi malam apabila menutupi cahaya siang
2 Wan nahaari izaa tajallaa 2 Dan siang apabila terang benderang
3 Wa maa kholaqoz-zakaro wal unssaa 3 Dan penciptaan laki-laki dan perempuan
4 Inna sa’yakum lasyattaa 4 Sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda
5 Fa amma man a’too wattaqoo 5 Adapun orang yang memberikan ( hartanya di jalan Allah ) dan bertaqwa
6 Wa soddaqo bil husnaa 6 Dan membenarkan adanya pahala yang terbaik ( syurga )
7 Fa sanuyassiruhuu lilyusroo 7 Maka Kami kelak akan menyiap-kan baginya jalan yang mudah
8 Wa amma mambakhila wastagnaa 8 Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup
9 Wakazzaba bil husnaa 9 serta mendustakan pahala yang terbaik
10 Fa sanuyassiruhuu lil’usroo 10 Maka kelak Kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar
11 Wa maa yugnii ‘anhu maaluhuu izaa taroddaa. 11 Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa.
12 Inna ‘alainaa lalhudaa 12 Sesungguhnya kewajiban Kami lah memberi petunjuk
13 Wa inna lanaa lal aakhirota wal uulaa 13 Dan sesungguhnya kepunyaan Kami lah akhirat dan dunia
14 Fa anzartukum naaront talazzaa 14 Maka Kami memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala.
15 Laa yaslaahaa illal asyqoo 15 Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang-orang yang paling celaka
16 Allazii kazzaba wa tawallaa 16 yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman
17 Wa sayujannabuhal atqoo 17 Dan kelak akan dijauhkan orang yang paling taqwa dari neraka itu
18 Allazi yu’tii maalahu yatazakka 18 yang menafkahkan hartanya ( di jalan Allah ) untuk membersih-kannya.
19 Wa maa li-ahadin ‘indahuu min ni’matint-tujzaa 19 Padahal tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya.
20 Illabtigoo’a wajhi robbihil a’laa 20 Tetapi ( dia memberikan itu semata-mata ) karena mencari keridoannya Tuhan Yang Maha Tinggi.
21 Wa lasawfa yardoo. 21 Dan kelak dia benar-benar mendapat kepuasan.

ASY  SYAMSI    ( Matahari )

Makkiyah :  15  ayat, diturunkan di Mekkah

sesudah Surat Al Qodr

  Bismillahir Rohmaanir Rohiim Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
1 Wasy syamsi wa duhaahaa 1 Demi matahari dan cahayanya di pagi hari
2 Wal qomari izaa talaahaa 2 dan bulan apabila mengiringinya
3 Wannahaari izaa jallaahaa 3 dan siang apabila menampakkannya
4 Wal laili izaa yagsyaahaa 4 dan malam apabila menutupinya
5 Was samaa-i wa maa banaahaa 5 dan langit serta pembinaanya
6 Wal ardi wa maa tohaahaa 6 dan bumi serta pengamparannya
7 Wa nafsiw wamaa sawwaahaa 7 dan jiwa serta penyempur-naannya (ciptaannya )
8 Fa alhamahaa fujuurohaa wa taqwaahaa 8 Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa ( jalan ) kefasikan dan ketaqwaannya.
9 Qod aflaha manz zakkaahaa 9 Sesungguhnya beruntunglahorang yang mensucikan jiwa itu
10 Wa qod khooba mand dassaahaa 10 dan sesungguhnya merugikanorang mengotorinya
11 Kazzabat samuudu bitogwaahaa 11 ( Kaum ) Samud telah mendustakan ( rosulnya )karena mereka melampaui batas.
12 Izim ba’asa asyqoohaa 12 Ketika bangkit orang yang paling celaka diantara mereka
13 Fa qoola lahum rosuululloohi naaqotalloohi wasuqyaahaa 13 Lalu Rosul Allah  ( Soleh ) berkata kepada mereka :  ” Biarkanlah unta betina Allah  dan minumannya “
14 Fa kazzabuuhu fa’aqoruuhaa tadamdama ‘alaihim robbuhum bizambihim fasawwaahaa 14 Lalu mereka mendustakannya dan menyem-belih unta itu, maka Tuhan mereka membina-sakan mereka, disebabkan dosa mereka , lalu Allah menyama-ratakan mereka dengan tanah.
15 Walla yakhoofu ‘uqbaahaa. 15 Dan Allah tidak takut terhadap tindakanNya itu.

AL BALAD     ( Kota )

Makkiyah :  20  ayat, diturunkan di Mekkah

sesudah Surat Qoof

  Bismillahir Rohmaanir Rohiim Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
1 Laa uqsimu bihaazal balad 1 Aku benar-benar bersumpah dengan kota ini( Mekkah )
2 Wa antta hillum bihaazal balad 2 dan kamu ( Muhammad ) bertempat di kota Mekkah ini.
3 Wa walidiw wamaa walad 3 dan demi bapak dan anaknya
4 Laqod kholaqnal inssaana fii kabad 4 Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah
5 Ayahsabu allanyaqdiro ‘alaihi ahad 5 Apakah manusia menyangka bahwa sekali-kali tiada seorang pun yang berkuasa atasnya ?
6 Yaquulu ahlaktu maalaallubadaa 6 Dia mengatakan : ” Aku telah menghabiskan harta yang banyak “.
7 Ayahsabu allam yarohuu ahad 7 Apakah dia menyangka bahwa sekali-kali tiada seorang pun yang berkuasa atasnya ?
8 Alam yaj’al lahuu’ainain 8 Bukankah Kami telah memberikan kepadanya dua buah mata
9 Wa lisaanaw wasyafatain 9 lidah dan dua buah bibir
10 Wa hadainaahum najdain 10 Dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan
11 Falaqtahamal ‘aqobah 11 Tetapi dia tiada menempuh jalan yang mendaki lagi sukar
12 Wa maa adrooka mal’aqobah 12 Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki  lagi sukar itu ?
13 Fakku roqobah 13 ( yaitu ) melepaskan budak dari perbudakan
14 Aw it’aamum fii yawmizzii masgobah 14 atau memberi makan pad ahari kelaparan
15 Yatiiman zzaa maqrobah 15 kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat,
16 Aw miskiinan zaa matrobah 16 atau orang miskin yang sangat fakir
17 Summa kaana minal laziina aamanu wa tawaasow bissobri wa tawassow bilmarhamah 17 Dan dia tidak pula termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang.
18 Ulaa ika ashaabul maimanah 18 Mereka ( orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu ) adalah golongan kanan.
19 Wallaziina kafaruu biaayaatinaa hum ashaabul masy-amah 19 Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Kami, mereka itulah golongan kiri.
20 Alaihim naarum mu’sodah 20 Mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat

AL FAJR     ( Fajar )

Makkiyah :  30  ayat, diturunkan di Mekkah

sesudah Surat Al Lail

  Bismillahir Rohmaanir Rohiim Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
1 Wal fajri 1 Demi fajar
2 Wa layaalin ‘asyr 2 dan malam yang sepuluh
3 Wasy syaf’I walwatr 3 dan yang genap dan yang ganjil
4 wal laili izaa yasr 4 dan malam bila berlalu
5 Hal fii zaalika qosamullizii hijr 5 Pada yang demikian itu terdapat sumpah ( yang dapat diterima ) oleh orang-orang yang berakal
6 Alam taro kaifa fa’ala robbuka bi’aad 6 Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum ‘Aad ?
7 Iroma zaatil ‘imaad 7 ( yaitu ) penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi.
8 Allatii lam yukhlaq misluhaa fil bilaad 8 yang belum pernah dibangun ( suatu kota ) seperti itu, di negeri-negeri lain.
9 Wa samuudal laziina jaabussokhro bilwaad 9 dan kaum Samuud yang me-motong batu-batu besar di lembah
10 Wa fir’awna zil awtaad 10 dan kaum Fir’aun yang mem-punyai pasak-pasak ( tentara yang banyak )
11 Allaziina togow fil bilaad 11 yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri
12 Fa-aksaruu fiihal fasaad 12 lalu mereka berbuat banyak kerusakan dalam negeri itu
13 Fasobba ‘alihim robbuka sawto ‘azaab 13 Karena itu Tuhanmu menimpakan kepada mereka cemeti azab
14 Inna robbaka labil mirsood 14 sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi.
15 Fa-ammal insaanu izaa mabtalaahu robbuhuu faakromahuu wana ‘amahuufayaquulu robbii akroman 15 Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dimuliakanNya dan diberinya kesenangan, maka dia berkata: “Tuhanku telah memuliakanku”
16 Wa ammaa izaa mantalaahu faqodaro ‘alaihi rizqohuu fayaquullu robbii ahaanan 16 Adapun bila Tuannya mengujinya lalu membatasi rizkinya, maka dia berkata: ” Tuhanku menghinakanku”
17 Kallaa bal laa tikrimuunal yatiim 17 Sekali-kali tidak ( demikian ), sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim
18 Wa laa tahaadduuna ‘alaa to’aamil miskiin 18 dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin,
19 Wa ta’kuluunat turooda aklal lammaa 19 dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan ( yang halal dan yang batil ),
20 Wa tuhibbuunal maala hubbanjjammaa 20 dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan.
21 Kalla izaa dukkatil ardu dakkan dakkaa 21 Jangan ( berbuat demikian ) apabila bumi digoncangkan berturut-turut.
22 Wa jaa-a robbuka walmalaku soffan soffaa 22 dan datanglah Tuhanmu; sedang malaikat berbaris-baris
23 Wajii-a yawma-izim bijahannama yawma izin yatazakkarul insaanu wa annaa lahuz zikroo 23 dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam, dan pada hari itu ingatlah manusia, akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya.
24 Yaquulu yaa laitanii qoddamtu lihayaatii 24 Dia mengatakan: “Alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan ( amal soleh ) untuk hidupku ini.”
25 Fayawma izilaayu azzibu azaabahuu ahad 25 Maka pada hari itu tiada seorang pun yang menyiksa seperti siksaNya.
26 Wa laa yuusiqu wasaaqohuu ahad 26 dan tiada seorang pun yang mengingat seperti ikatanNya
27 Yaa ayyatuhannafsul mutmainnah 27 Hai jiwa yang tenang
28 Irji’ii ilaa robbiki roodiyatam mardiyyah 28 Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridoiNya
29 Fadkhulii fii ‘ibaadii 29 Maka masuklah ke dalam jama’ah hamba-hambaKu,
30 Wadkhulii jannatii 30 dan masuklah ke dalam surgaku

AL  GOOSYIYAH   ( Hari Pembalasan )

Makkiyah : 26  ayat, diturunkan di Mekkah

sesudah Surat Az Zaariyaat

  Bismillahir Rohmaanir Rohiim Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
1 Hal ataaka hadiisul goosyiyah 1 Sudah datangkah kepadamu berita (tentang) hari pembalasan ?
2 Wujuuhuy yawma izin khoosyi’ah 2 Banyak muka pada hari itu tunduk terhina
3 Aamilatul naasibah 3 bekerja keras lagi kepayahan
4 Taslaa naaron haamiyah 4 memasuki api yang sangat panas (neraka)
5 Tusqo min ‘ainin aaniyah 5 diberi minum (dengan air) dari sumber yang sangat panas
6 Laisa lahum to’aamun illaa min dorii 6 Mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri
7 Laa yusminu wa laa yugnii min juu’ 7 yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar
8 Wujuuhuy yawma izin naa’imah 8 Banyak muka pada waktu itu berseri-seri,
9 Lisa’yihaa roodiyah 9 merasa senang karena usahanya,
10 Fii jannatin ‘aaliyah 10 dalam surga yang tinggi,
11 Laa tasma’u fiihaa laagiyah 11 tidak kamu dengar di dalamnya perkataan yang tidak berguna
12 Fiihaa ‘ainun jaariyah 12 Di dalamnya ada mata air yang mengalir
13 Fiihaa surrum marfuu’ah 13 Di dalamnya ada tahta-tahta yang ditinggikan,
14 Wa akwaabum mawaduu’ah 14 dan gelas-gelas yang teratur
15 Wa namaariqu masfuu’ah 15 dan bantal-bantal sandaran yang tersusun
16 Wa zaroobiyyu mabsuusah 16 dan permadani-permadani yang terhampar
17 Afala yan zuruuna ilal ibili kaifa khuliqot 17 Maka apakah mereka tidak memperhati-kan unta bagaimana diciptakan
18 Wa ilas samaa-I kaifa rufi’at 18 Dan langit bagaimana ia ditinggikan ?
19 Wa ilal jibaali kaifa nusibat 19 Dan gunung-gunung bagaiman ia ditegakkan ?
20 Wa ilal ardi kaifa sutihat 20 Dan bumi bagaimana ia dihamparkan ?
21 Fa zakkir, innamaa anta muzakkir 21 Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan.
22 Lasta ‘alaihim bimusoitir 22 Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka
23 illa manttawallaa wakafar 23 tetapi orang yang berpaling dan kafir
24 Fa yu’azzibuhulloohul ‘azaabal akbar 24 maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar
25 Inna ialinaa iyaabahum 25 Sesungguhnya kepada Kami lah kembali mereka
26 Summa inna ‘alainaa hisaabahum 26 kemudian sesungguhnya kewajiban Kami lah menghisab mereka

AL  A’LAA   ( Yang Paling Tinggi )

Makkiyah : 19  ayat, diturunkan di Mekkah

sesudah Surat At Takwiir

  Bismillahir Rohmaanir Rohiim Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
1 Sabbihisma robbikal a’laa 1 Sucikanlah nama Tuhanmu Yang Paling Tinggi
2 allzii kholaqo fa sawwaa 2 yang menciptakan, dan menyem-purnakan ( penciptaanNya )
3 Wallazii qoddara fa hadaa 3 dan yang menentukan kadar (masing-masing) dan memberi petunjuk
4 Wallazii akhrojal mar’aa 4 dan yang menumbuhkan rumput-rumputan,
5 Fa ja’alahuu gusaa-an ahwaa 5 lalu dijadikanNya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman.
6 Sanuqri-uka falaa tansaa 6 Dan akan membacakan (Al Qur’an) kepadamu ( Muhammad ) maka kamu tidak akan lupa,
7 illaa maasyaa Alloh. Innahuu ya’lamul jahro wamaa yakhfaa 7 Kecuali kalau Allah menghendaki. Sesungguhnya Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi.
8 Wa nuyassiruka lil yusroo 8 Dan Kami akan memberi kamu taufik kepada jalan yang mudah.
9 Fa zakkir inna fa’atizzikroo 9 Oleh sebab itu berikanlah peringatan karena peringatan itu bermanfaat,
10 Sayazzakkaru man yakhsyaa 10 Orang yang takut (kepada Allah) akan mendapat pelajaran,
11 Wa yatajannatbuhal asyqoo 11 orang-orang yang celaka (kafir) akan menjauhinya
12 Allazii yaslannaarol kobroo 12 (Yaitu) orang yang akan memasuki api yang besar (neraka)
13 Summa laa yamuutu fiihaa wa laa yahyaa 13 Kemudian dia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup
14 Qod aflaha man tazakkaa 14 Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri ( dengan beriman )
15 Wa zakarosma robbihii fa sollaa 15 dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia sholat
16 Bal tu’siruunal hayaatad dunyaa 16 Tetapi kamu (orang-orang kafir) memilih kehidupan duniawi.
17 Wal aakhirotu khoiruw wa abqoo 17 Sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal
18 Inna haazaa lafis suhufil uulaa 18 Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang terdahulu
19 Suhufi ibroohiima wa muusa. 19 (Yaitu) kitab-kitab Ibrahim dan Musa.

AT TOORIQ   ( Yang datang di malam hari )

Makkiyah : 17  ayat, diturunkan di Mekkah

sesudah Surat Al Balad

  Bismillahir Rohmaanir Rohiim Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
1 Was samaa-I wat tooriq 1 Demi langit dan yang datang pada malam hari.
2 Wa maa adrooka mat tooriq 2 Tahukah kamu, apakah yang datang pada malam hari itu ?
3 Annajmus saaqib 3 Yaitu binatang yang cahayanya menembus
4 Ingkullu nafsil lammaa ‘alaihaa haafiz 4 Tidak ada suatu jiwa pun (diri) melainkan ada penjaganya
5 Fal yan zuril insaanu mimma khuliq 5 Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan ?
6 Khuliqo mimmaa-in daaliq 6 Dia diciptakan dari air yang terpancar,
7 Yakhruju mimbainis sulbi wattaroo-ib 7 yang keluar dari antara tulang belakang laki-laki dan tulang rusuk perempuan.
8 Innahuu ‘alaa roj’ihii laqoodir 8 Sesungguhnya Allah benar-benar kuasa untuk mengembali-kannya ( hidup sesudah mati)
9 Yawma tublas saroo-ir 9 Pada hari ditampakkannya seluruh rahasia.
10 Fa maa lahuu mingquwwatiw wa laa naasir 10 Maka sekali-kali tidak ada bagi manusia itu suatu kekuatan pun dan tidak pula seorang penolong.
11 Was samaa-I zaatir rof’i 11 Demi langit yang mengandung hujan,
12 Wal ardi zaatis sod’i 12 dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan,
13 Innahuu laqowlum fazl 13 Sesungguhnya Al Qur’an itu benar-benar firman yang memisahkan antara yang hak dan yang batil,
14 Wa maa huwa bil hazl 14 dan sekali-kali dia bukanlah senda gurau.
15 Innahum yakiiduuna kaidaa 15 Sesungguhnya orang kafir itu merencana-kan tipu daya yang jahat dengan sebenar-benarnya.
16 Wa akiidu kaida 16 Dan Aku pun membuat rencana pula dengan sebenar-benarnya.
17 Fa mahhilil kaafiriina amhilhum ruwaidaa. 17 karena itu beri tangguhlah orang-orang kafir itu, yaitu beri tangguhlah mereka itu barang sebentar.

AL BURUUJ     ( Gugusan Bintang )

Makkiyah : 22  ayat, diturunkan di Mekkah

sesudah Surat Asy Syamsi

  Bismillahir Rohmaanir Rohiim Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
1 Was samaa-I zaatil buruuj 1 Demi langit yang mempunyai gugusan bintang.
2 Wal yawmil maw’uud 2 dan hari yang dijanjikan
3 Wa ayaahidiw wa masyhuud 3 dan yang menyaksikan dan yang disaksikan
4 Qutila ashaabul ukhduud 4 Telah dibinasakan orang-orang yang membuat parit
5 Annari zaatil waquud 5 yang berapi (dinyalakan dengan) kayu bakar,
6 Iz hum ‘alaihaa qu’uud 6 ketika mereka duduk disekitarnya,
7 Wa hum ‘alaa maa yaf’aluuna bilmu’miniina syuhuud 7 sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman
8 Wa maa naqomuu minhum illan ayyu’minuu billaahi l ‘aziizil hamiid 8 Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji.
9 Allazii lahuu mulkus samaawaati wal ard. Walloohu ‘alaa kulli syain syahiid 9 Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; dan Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.
10 Innal laziina fatanul mu’miniina wal mu’minaati summa lam yatuubuu fa lahum ‘azaabu jahannama walahum ‘azaabul hariiq. 10 Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan kemudian mereka tidak beratubat, maka bagi mereka azab jahanam dan bagi mereka azab (neraka) yang membakar.
11 Innal laziina aamanuu wa’amilus-solihaati lahum jannatun tajrii mintahtihal anhaar. Zaalikal fawzul kabiir. 11 Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; itulah keberuntungan yang besar.
12 Inna vatsya robbika lasyadiid 12 Sesungguhnya azab Tuhanmu benar-benar keras.
13 Innahu huwa yubdi-u wa yu’iid 13 Sesungguhnya Dia lah yang mencipta-kan makhluk dari permulaan dan menghidupkannya kembali.
14 Wa huwal gofuurul waduud 14 Dia lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih
15 Zul’arsyid majiid 15 Yang mempunyai singgasana, lagi Maha Mulia.
16 Fa’aalul limaa yuriid 16 Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendakiNya.
17 Hal ataaka hadiisul junuud 17 Sudahkah datang kepadamu berita kaum-kaum penentang,
18 Fir’awna wa samuud 18 Yaitu kaum Fir’aun dan kaum Samud ?
19 Balil laziina kafaruu fii takziib 19 Sesungguhnya orang-orang kafir selalu mendustakan,
20 Walloohu miw waroo-ihim muhiit 20 padahal Allah mengepung mereka dari belakang mereka.
21 Bal huwa qur’aanum majiid 21 Bahkan yang didustakan mereka itu ialahAl Qur’an yang mulia.
22 Fii lawhim mahfuuz 22 yang tersimpan dalam Lauhul Mahfuz.

AL INSY SYIQOOQ   ( Terbelah )

Makkiyah : 25  ayat, diturunkan di Mekkah

sesudah Surat Al Imfitoor

  Bismillahir Rohmaanir Rohiim Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
1 Izas samaa unsy syaaqqot 1 Apabila langit terbelah,
2 Wa azinat lirobbihaa wa huqqot 2 dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya langit itu patuh,
3 Wa izal ardu muddat 3 dan apabila bumi diratakan,
4 Wa alqot maa fiihaa wa takhoilat 4 dan dilemparkannya dan menjadi kosong,
5 Wa azinat lirobbihaa wa huqqot 5 dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya bumi itu patuh, ( pada waktu itu manusia akan mengetahui akibat perbuatannya )
6 Yaa ayyuhal inssaanu innaka kaadihun ilaa robbika kadham famulaaqiih 6 Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuiNya.
7 Wa ammaa man uutiya kitaa bahuu biyamiinihii 7 Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya,
8 Fa sawfa yuhaasabu hisaabayyasiiroo 8 maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah,
9 Wa yangqolibu ilaa ahlihii masruuroo 9 dan dia akan kembalikepada kaumnya (yang sama-sama beriman) dengan gembira.
10 Wa ammaa man uutiya kitabahuu waroo-a zahrihii 10 Adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakang,
11 Fa sawfa yad’uu subuuroo 11 maka dia akan berteriak: “celakalah aku.”
12 Wa yaslaa sa’iiroo 12 Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)
13 Innahuu kaana fii ahlihii masruuroo 13 Sesungguhnya dia dahulu (di dunia) bergembira di kalangan kaumnya (yang sama-sama kafir)
14 Innahuu zanna allay yahuur 14 Sesungguhnya dia menyangka bahwa dia sekali-kali tidak akan kembali (kepada Tuhannya)
15 Balaa inna robbahuu kaana bihii basiiroo 15 (Bukan demikian) yang benar, sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya.
16 Falla uqsimu bisyyafaq 16 Maka sesungguhnya Aku bersumpah dengan cahaya merah di waktu senja,
17 Wallaili wa maa wasaq 17 dan dengan malam dan dengan apa yang diselubunginya,
18 Walqomari izattasaq 18 dan dengan bulan apabila jadi purnama,
19 Latarkabunna tobaqon ‘anttobaq 19 Sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat (dalam kehidupan)
20 Fa maa lahum laa yu’minuun 20 Mengapa mereka tidak mau beriman ?
21 Wa izaa quri’a ‘alaihimul qur’aanu laa yasjuduun 21 dan apabila Al Qur’an dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud,
22 Balil laziina kafaruu yukazzibuun 22 bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya.
23 Walloohu a’lamu bimaa yuu’uun 23 Padahal Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan (dalam hati mereka)
24 Fa basysyirhum bi’azaabin aliim 24 Maka beri kabar gembiralah mereka dengan azab yang pedih.
25 illal laziina aamanu wa’amilius soolihaati lahum ajrun goiru mamnuun 25 Tetapi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka pahala yang tidak putus-putusnya,

AL  MUTOFFIFIIN   ( Orang-orang yang curang )

Makkiyah : 36  ayat, diturunkan di Mekkah

sesudah Surat Al Angkabuut

  Bismillahir Rohmaanir Rohiim Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
1 Wailul lilmutoffifiin 1 Kecelakaanbesarlah bagi orang-orang yang curang,
2 Allaziina izaktaaluu ‘alan naasi yastawfuun 2 (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi
3 Wa izaa kaaluuhum aw wazanuuhum yukhsiruun 3 dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.
4 Alaa yazunuu ulaaika annahum mab;uusuun 4 Tidakkah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan
5 Li yawmin ‘aziim 5 pada suatu hari yang besar,
6 Yawma yaquumun naasu lirobbil ‘aalamiin 6 (yaitu) hari ketika manudia berdiri menghadap Tuhan semesta alam.
7 Kalla inna kitaabal fujjaari lafii sijjiin 7 Sekali-kali jangan curang , karena sesungguh-nya kitab orang durhaka tersimpan dalam sijiiin.
8 Wa maa adrooka maa sijjiin 8 Tahukah kamu apa sijjiin itu ?
9 Kitaabum marquum 9 (ialah) kitab yang bertulis
10 Wailuy yawma izil lilmukazzibiin 10 Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan,
11 Allaziinaa yukazzibuuna bi yawmiddiin 11 yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan
12 Wamaa yukazzibu bihii illaa kullu mu’tadin asiim 12 Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu melainkan setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa
13 Izaa tutlaa ‘alaihi aayaatunaa qoola asaaturul awwaliin 13 yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami, ia berkata : “itu adalah dongengan orang-orang yang dahulu.”
14 Kalla barroona ‘alaaquluubihim maa kaanuu yaksibuun 14 Sekali-kali tidak (demikian), sebeanrnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka.
15 Kalla innahum ‘arrobbihim yawma- izil lamahjuubuun 15 Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar tertutup dari rahmat Tuhan mereka
16 Summa innahum lasooluljahiim 16 Kemudian, sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka
17 Summa yuqoolu haazal lazii kuntum bihii tukazzibuun 17 Kemudian, dikatakan (kepada mereka) : “Inilah azab yang dahulu selalu kamu dustakan.”
18 Kalla inna kitaabal abroori lafii ‘illiyyiin 18 Sekali-kali tidak, sesungguhnya kitab orang-orang berbakti itu (tersimpan) dalam ‘illiyyiin,
19 Wa maa adrooka maa ‘illiyyuun 19 Tahukah kamu apakah ‘illiyyiin itu ?
20 Kitaabun marquum 20 (yaitu) kitab yang tertulis,
21 Yasyhaduhul muqorrobuun 21 yang disaksikan oleh malaikat-malaikat ayng didekatkan (kepada Allah)
22 Innal abrooro lafii na’iim 22 Sesungguhnya orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar (surga)
23 Alal aroo-iki yanzzuruun 23 mereka (duduk) di atas dipan-dipan sambil memandang.
24 Ta’rifu fii wujuuhihim nazrotan na’iim 24 Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup mereka yang penuh kenikmatan
25 Yusqawna mir rohiiqim makhtuum 25 Mereka diberi minum dari khamar murni yang dilak (tempatnya)
26 Khitaamuhu miskun wa fii zaalika falyatanaa fasil mutanaa fisuun 26 Laknya adalah kesturi, dan untk yang demikian itu hendaknya orang berlomba lomba.
27 Wa mizaajuhuu min tasniim 27 Dasn campuran khamar murni itu adalah dari tasniim
28 Ainay yasyrobu bihalmuqorrobuun 28 yaitu mata air yang minum darinya orang-ornag yang didekatkan kepada Allah.
29 Innal laziina ajromuu kaanuu minal laziina aamanuu yadhakuun 29 Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang menertawa-kan orang-orang yang beriman.
30 Wa izaa marruu bihim yatagoo mazuun 30 Dan apabila orang-orang yang beriman lalu di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan mata
31 Wa izangqolabuu ilaa ahlihi mungqolabuu fakihiin 31 Dan apabila orang-orang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira
32 Wa izaa ro-awhum qooluu inna haa-ulaa-I ladoolluun 32 Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan: “Sesungguhnya mereka itu benar-benar orang-orang yang sesat.”
33 Wa maa ursiluu ‘alaihim haafiziin 33 padahal orang-orang yang berdosa  itu tidak dikirim untuk penjaga bagi orang-orang mukmin.
34 Falyawmal laziina aamanuu minalkuffari yadhakuun 34 Maka pada hari ini, orang-orang yang beriman mentertawakan orang-orang kafir.
35 Alal aroo-iki yanzzuruun 35 mereka duduk diatas dipan-dipan sambil memandang.
36 Hal suwwibal kuffaru maa kaanuu yuf’aluun 36 Sesungguhnya orang-orang kafir telah diberi ganjaran terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.

AL  INFFITOOR   ( Terbelah )

Makkiyah :  19  ayat, diturunkan di Mekkah

sesudah Surat An Naazi’aat

  Bismillahir Rohmaanir Rohiim Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
1 Izas samaa-unffatorot 1 Apabila langit terbelah
2 Wa izal kawaakibun tasarot 2 dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan,
3 Wa izal bihaaru fujjirot 3 dan apabila lautan itu diluapkan,
4 Wa izal kubuuru bu’sirot 4 dan apabila kuburan-kuburandibongkar,
5 Alimat nafsum maa qoddamat wa akhkhorot 5 maka tiap-tiap jiwa akan mengetahuiapa yang telah dikerjakan dan apa  yang dilalaikannya.
6 Yaa ayyuhal inssaanu maa gorroka birobbikal kariim 6 Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu ( berbuatdurhaka ) terhadapTuhanmu Yang Maha Pemurah.
7 Allazii kholaqoka fasawwaaka fa’adalak 7 Yang telah menciptakan kamu lalu menyem-purnakan kejadianmu dan menjadi kan ( susunan tubuh) mu seimbang,
8 Fii ayyi suurotim maasyaa-a rokkabak 8 dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu.
9 Kalla bal tukazzibuuna biddiin 9 Bukan hanya durhaka saja, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan.
10 Wa inna alaikum lahaafiziin 10 Padahal sesungguhnya bagi kamu ada( malaikat-malaikat ) yang mengawasi (pekerjaanmu)
11 Kiroomang kaatibiin 11 yang mulia ( di sisi Allah ) dan yang mencatat ( pekerjaan-pekerjaanmu itu )
12 Ya’lamuuna ma taf’aluun 12 mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan.
13 Innal abrooro lafii na’iim 13 Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan,
14 Wa innal fujjararo lafii jahiim 14 dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka.
15 Yaslawnahaa yawmaddiin 15 Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan.
16 Wa maa hum ‘anhaa bigoo-ibiin 16 Dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu.
17 Wa maa adrooka  maa yawmuddiin 17 Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu?
18 Summa maa adrooka maa yawmuddiin 18 Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu ?
19 Yawma laa tamliku nafsullinasy syai-aa. Wal amru yawma-izil lillah. 19 ( Yaitu ) hari ketika seorang tidak berdaya sedikit pun untuk menolong orang lain. Dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah.

AT  TAKWIIR   ( Meruntuhkan)

Makkiyah :  29  ayat, diturunkan di Mekkah

sesudah Surat Masaad

  Bismillahir Rohmaanir Rohiim Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
1 Izasy syamsu kuwwirot 1 Apabila matahari diruntuhkan,
2 Wa izan nujuunung kadarot 2 dan apabila bintang-bintang berjatuhan,
3 Wa izal jibaalu suyyirot 3 dan apabila gunung-gunung dihancurkan,
4 Wa izal ‘isyaaru ‘uttilat 4 dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan (tidak diperdulikan )
5 Wa izal wuhuusyu husyirot 5 dan apabila bintang-bintang liar dikumpulkan,
6 Wa izal bihaaru sujjirot 6 dan apabila lautan itu diluapkan,
7 Wa izan nufuusu zuwwijat 7 dan apabila ruh-ruh dipertemukan ( dengan tubuh )
8 Wa izal maw-uudatu su-ilat 8 apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya,
9 Biayyi zambing qutilat 9 karena dosa apakah dia dibunuh,
10 Wa izas suhufu nusyirot 10 dan apabila catatan-catatan ( amal perbuatan manusia ) dibuka,
11 Wa izas samaa-u kusyitot 11 dan apabila langit dilenyapkan,
12 Wa izal jahiimu su’irot 12 dan apabila neraka jahanam dinyalakan,
13 Wa izal jannatu uzlifat 13 dan apabila surga didekatkan,
14 Alimat nafsum maa ahdorot 14 maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya.
15 Falaa uqsimu bilkhunnas 15 Sungguh, Aku bersumpah dengan bintang-bintang,
16 Aljawaaril kunnas 16 yang beredar dan terbenam,
17 Wallaili izaa ‘as’as 17 demi malam apabila telah hampir meninggal-kan gelapnya,
18 Wassubhi izaa tanaffas 18 dan demi subuh apabila telah fajarnya mulai menyingsing,
19 Innahu laqowlu rosuuling kariim 19 Sesungguhnya Al Qur’an itu benar-benar firman ( Allah yang dibawa oleh ) utusan yang mulia ( Jibril )
20 Zii quwwatin ‘inda zil’arsyi makiin 20 yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah yang mempunyai ‘Arsy,
21 Mutoo’inssamma amiin 21 yang ditaati di sana ( di alam malaikat ) lagi dipercaya.
22 Wa maa soohibukum bimajnuun 22 Dan temanmu ( Muhammad ) itubukanlah sekali-kali orang yang gila.
23 Wa laqod ro-aahu bil-ufukil mubiin 23 Dan sesungguhnya Muhammad melihat Jibril di ufuk yang terang.
24 Wa maa huwa’alalgoibi bidoniin 24 Dan dia ( Muhammad ) bukanlahseorang yang bakhil untuk menerangkan yang goib.
25 Wa maa huwa biqowli syaitoonir rojiim 25 Dan Al Qur’an itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk.
26 Fa aina tazhabuun 26 maka kemanakah kamu akan pergi ?
27 In huwa illaa zikrul lil’aalamiin 27 Al  Qur’an itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam
28 Limansy syaa-a mingkum ayyastaqiim 28 ( yaitu ) bagi siapa diantara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus.
29 Wa maa tasyaa-uuna illaa ayyasya-alloohu robbul ‘aalamiin 29 Dan kamu tidak dapat menghendaki ( menem-puh jalan itu ) kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam.

‘ABASA   ( Ia bermuka masam)

Makkiyah :  42  ayat, diturunkan di Mekkah

sesudah Surat An Najm

  Bismillahir Rohmaanir Rohiim Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
1 Abasa wa tawallaa 1 Dia (Muhammad ) bermuka masam dan berpaling,
2 Anjjaa-ahul a’maa 2 karena telah datamg seorang buta kepadanya.
3 Wa maa yudriika la’allohuu yazzakkaa 3 Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya ( dari dosa ),
4 Aw yazzakkaru fatamfafa’ahuzzikroo 4 atau ia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya ?
5 Amma manistagnaa 5 Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup,
6 Fa-antta lahuu tasoddaa 6 maka kamu melayaninya.
7 Wa maa ‘alaika allaa yazzakkaa 7 Padahal tidak ada ( celaan ) atasmu kalau dia tidak membersihkan diri ( beriman )
8 Wa amma manjjaa-aka yas’aa 8 Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera ( untuk mendapatkan pengajaran )
9 Wa huwa yakhsyaa 9 sedang ia takut kepada Allah,
10 Fa antta ‘anhu talahhaa 10 maka kamu mengabaikannya.
11 Kalla innahaa tazkiroh 11 Sekali-kali jangan ( demikian ) Sesungguhnys ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan,
12 Fa mansy syaa-a zakaroh 12 maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperahtikannya,
13 Fii suhufim mukarromah 13 di dalam kitab-kitab yang diluliakan,
14 Marfuu’atim mutohharoh 14 yang ditinggikan lagi disucikan,
15 Bi-aydii safaroh 15 di tangan para penulis ( utusan ),
16 Kiroomim baroroh 16 yang mulia lagi berbakti.
17 Qutilal inssaanu maa akfaroh 17 Binasalah manusia, alangkah amat sangat kekafirannya ?
18 Min ayyi syain kholaqoh 18 Dari apakah Allah menciptakannya ?
19 Min nutfatin kholaqohuu faqoddroh 19 Dari setetes mani, Allah menciptakannya lalu menentukannya.
20 Summas sabilla yassaroh 20 Kemudian Dia memudahkan jalannya,
21 Summa amaatahuu fa-aqbaroh 21 kemudian Dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur,
22 Summa izaa zyaa-a ansy syaroh 22 kemudian bila Dia menghendaki,Dia membangkitkannya kembali.
23 Kalla lammaa yaqdi maa-amaroh 23 Sekali-kali jangan, manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya.
24 Falyan zuril inssaanu ilaa to’aamih 24 maka manusia itu memperhatikan makanannya.
25 Annaa sobabnal maa-a sobbaa 25 Sesungguhnya Kami benar-benar telah mencurahkan air ( dari langit ),
26 Summa syaqoqnal ardo syaqqoo 26 Kemudian Kami belah bumi dengan sebaik-baiknya,
27 Fa ambatnaa fiihaa habbaa 27 lalu Kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu,
28 Wa ‘inabaw waqodbaa 28 anggur dan sayur-sayuran,
29 Wa zaituunaw wanakhlaa 29 zaitun dsn pohon kurma,
30 Wa hadaa-iqo gulbaa 30 kebun-kebun yang lebat,
31 Wa faakihataw wa-abbaa 31 dan buah-buahan serta rumput-rumputan,
32 Mataa’al lakum wa lian’aamikum 32 Untuk kesenangan bagimu danbinatang-binatang ternakmu.
33 Fa izaa jaa-atissookh-khoh 33 Maka apabila datang suara yang memekakkan ( tiupan sangkakala yang kedua )
34 Yawma yafirrul mar-u min akhiih 34 pada hari itu seseorang lari dari saudaranya,
35 Wa ummihii wa abiih 35 dari ibu dan bapaknya,
36 Wa soohibatihii wa baniih 36 dari istri dan anak-anaknya,
37 Likullim ri-im minhum yawmaizin sya’nuyyugniih 37 Setiap orang pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkan dirinya.
38 Wujuuhuy yawma-izim musfiroh 38 Banyak muka pada hari itu berseri-seri,
39 Doohikatum mustabsyiroh 39 tertawa dan gembira ria,
40 Wujuuhuy yawma-izin ‘alaihaa gobaroh 40 dan banyak pula muka pada hari itu tertutup debu,
41 Tarhaquhaa qotaroh 41 dan ditutup lagi oleh kegelapan.
42 Ulaa-ika humul kafarotul fajaroh 42 Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka.

AN  NAAZI’AAT   ( Malaikat-malaikat yang mencabut)

Makkiyah :  46  ayat, diturunkan di Mekkah

sesudah Surat An Naba’

  Bismillahir Rohmaanir Rohiim Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
1 Wannaazi’aati gorqoo 1 Demi (malaikat-malaikat ) yangmencabut nyawa dengan keras,
2 Wannaasyitooti nasytoo 2 Dan  (malaikat-malaikat ) yangmencabut nyawa dengan lemah lembut,
3 Wassaabihaati sabhaa 3 Dan  (malaikat-malaikat ) yang turundari langit dengan cepat,
4 Fassabiqooti sabqoo 4 Dan  (malaikat-malaikat ) yangmendahului dengan kencang
5 Falmudabbirooti amro 5 Dan  (malaikat-malaikat ) yangmengatur urusan ( dunia )
6 Yawma tarjufur roojifah 6 ( Sesungguhnya  kamu akan dibangkitkan ) pada hari itu tiupan yang pertama menggoncangkan alam.
7 Tatba’uhar roodifah 7 Tiupan pertama itu diringi oleh tiupan yang kedua.
8 Quluubuy yawma iziw waajifah 8 Hati manusia pada waktu itu sangat takut,
9 Absooruhaa khoosyi’ah 9 pandangannya tunduk.
10 Yaquuluuna ainnaa lamarduuna fil haafiroh 10 ( orang-orang kafir ) berkata : “Apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepad akehidupan yang semula ?
11 Aizaa kunna ‘izaaman nakhiroh 11 Apakah ( akan dibangkitkan juga ) apabila kami telah menjadi tulang belulang  yang hancur lumat ?”
12 Qooluu tilka izang karrotun khoosiroh 12 Mereka berkata: ” Kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang  merugikan.”
13 Fa innamaa hiya zairotuw waahidah 13 Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja.
14 Fa izaa hum bisaahiroh 14 Maka dengan serta merta mereka hidup kembali di permukaan bumi.
15 Hal ataaka hadiisu muusaa 15 Sudahkah sampai kepadamu ( ya Muhammad ) kisah Musa.
16 Iz naadaahu robbuhuu bil waadilmuqoddasi tuwaa 16 Tatkala Tuhannya memanggil-nya di lembah suci Tuwaa.
17 Izhab ilaa fir’awna innahuu togoo 17 ” Pergilah kamu kepada Fir’aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas.”
18 Faqul hal laka ilaa anttazakkaa 18 dan katakanlah ( kepada FIr’aun ) : ” Adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri  ( dari kesesatan ) “
19 Wa ahdiyaka ilaa robbika fatkhsyaa 19 Dan kamu akn kupimpin ke jalanTuhanmu agar supaya kamu takut kepadaNya ?”
20 Fa aroohu aayatal kubroo 20 Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mujizat yang besar.
21 Fa kazzaba wa ‘asoo 21 Tetapi Fir’aun mendustakan dan mendurhakai.
22 Summa adbaro yas;aa 22 Kemudian ia berpaling seraya berusaha menantang ( Musa )
23 Fa hasyaro fanaadaa 23 Maka dia mengumpulkan ( pembesar-pembesarnya ) lalu berseru memanggil kaumnya.
24 Fa qoola ana robbukumul a’laa 24 Seraya berkata: ” Akulah Tuhanmu yang paling tinggi “
25 Fa akhzahulloohu nakaalal nakhiroti wal uulaa 25 Maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia.
26 Inna fii zaalika la’ibrotal limayyakhsyaa 26 Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut ( kepada Tuhannya )
27 A anttum asyaddu khoqon amissamaa-u banaahaa 27 Apakah kamu yang lebih sulit menciptakan-nya ataukah langit ?Allah telah membinanya
28 Rofa’a samkahaa fasawwaahaa 28 Dia meninggikan bangunannya lalu mempergunakannya
29 Wa-agtosya lailahaa waakhroja duhaahaa 29 dan Dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang.
30 Wal ardo ba’da zaalika dahaahaa 30 Dan bumi sesudah itu dihamparkanNya.
31 Akhroja minhaa maa-ahaa wa mar’aahaa 31 Ia memancarkan darinya mata airnya,  dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya.
32 Waljibaala arsaahaa 32 Dan gunung-gunung dipancangkanNya denghan teguh.
33 Mataa’al lakum wa li-an’aamikum 33 Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.
34 Fa izaa jaa-atittoommatul kubroo 34 Maka apabila malapetaka yang sangat besar ( hari kiamat ) telah datang.
35 Yawma yatazakkarul inssaanu maa sa’aa 35 Pada hari ( ketika ) manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya.
36 Wa burrizatiljahiimu limayyaroo 36 dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihatnya.
37 Fa ammaa manttogoo 37 Adapun orang yang melampaui batas,
38 Wa aasarol hayaataddunyaa 38 dan lebih mengutamakan kehidupan  dunia,
39 Fa innal jahiima hiyalma’waa 39 maka sesungguhnya neraka lah tempat tinggalnya.
40 Wa amma man khoofa maqooma robbihi wa nahan nafsa’anil hawaa 40 Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya,
41 Fa innal jannata hiyalma’waa 41 maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya.
42 Yas-aluunaka ‘anissaa’ati ayyaana mursaahaa 42 ( Orang-orang kafir ) bertanya kepadamu ( Muhammad ) tentang hari berbangkit,  kapankah terjadinya ?
43 Fiima antta minzzikroohaa 43 Siapakah kamu maka dapat menyebutkan waktunya ?
44 Inna ilaa robbika munttahaahaa 44 Kepada Tuhanmu lah dikembali-kan kesudahannya ( ketentuan waktunya )
45 Innamaa antta munzzikru mayyakhsyaa 45 Kamu hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya ( hari berbangkit )
46 Ka-annahum yawma yarownahan lam yalbasuu illaa’asyiyyatan aw duhaahaa. 46 Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia melainkan sebentar saja di waktu sore atau pagi hari.

AN NABA’   ( Berita besar)

Makkiyah :  40  ayat, diturunkan di Mekkah

sesudah Surat Al Ma’aarij

Bismillahir Rohmaanir Rohiim Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
1 Amma yatasaa-aluun 1 Tentang apakah mereka salingbertanya-tanya ?
2 Anin nabail ‘aziim 2 Tentang berita yang besar,
3 Allazii hum fiihi mukhtalifuun 3 yang mereka perselisihkan tentang ini.
4 Kalla saya’lamuun 4 Sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui.
5 Summa kalla saya’lamuun 5 kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka mengetahui.
6 Alam naj’alil ardo mihaadaa 6 Bukankah Kami menjadikan bumisebagai hamparan ?
7 Wal jibaala awtaadaa 7 dan gunung-gunung sebagai pasak,
8 Wa kholaqnaakum azwaajaa 8 dan Kami jadikan kamu berpasang-pasangan,
9 Wa ja’alnaa nawmakum subaataa 9 dan Kami jadikan tidurmu untuk istirahat,
10 Wa ja’alnal laila libaasaa 10 dan Kami jadikan malam sebagaipakaian,
11 Wa ja’alnan nahaaro ma’aasyaa 11 dan Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan,
12 Wa banainaa fawqokum sab’ansysyidaadaa 12 dan Kami bina di atas kamu tujuh buah lagit yang kokoh,
13 Wa ja’alnaa siroojaw wahhaajaa 13 dan  Kami jadikan pelita yang amat terang  ( matahari ),
14 Wa anzzalnaa minal mu’sirooti maa-anssajjaajaa 14 dan Kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah.
15 Linukhrija bihii habbaw wa nabaataa 15 Supaya Kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan,
16 Wa jannaatin alfaafaa 16 dan kebun-kebun yang lebar.
17 Inna yawmal fasli kaana miiqootaa 17 Sesungguhnya Hari Keputusan adalah suatu  waktu yang ditetapkan,
18 Yawma yumfakhu fissuuri fata’tuuna afwaajaa 18 yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala lalu kamu datang  berkelompok- kelompok.
19 Wa futihatis samaa-u fakaanat abwaabaa 19 dan dibukalah langit, maka terdapatlah beberapa pintu,
20 Wa suyyirotil jibaalu fa kaanat saroobaa 20 dan dijalankanlah gunung-gunung, maka menjadi fatamorganalah ia.
21 Inna jahannama kaanat mirsoodaa 21 Sesungguhnya neraka jahanam itu ada tempat pengintai,
22 Littoogiina ma-aabaa 22 lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas,
23 Laabissiina fiihaa ahqoobaa 23 mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya,
24 Laa yazuuquuna fiihaa bardaw wa laa syaroobaa 24 mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat  minuman
25 Illaa hamiimaw wa gossaaqoo 25 selain air yang mendidih dan nanah,
26 Jazaa-aw wifaaqoo 26 sebagai pembalasan yang setimpal.
27 Innahum kaanuu laa yarjuuna hisaabaa 27 Sesungguhnya mereka tidak takut kepada hisab,
28 Wa kazzabuu bi-aayaatinaa kizzaabaa 28 dan mereka mendustakan ayat-ayat Kami dengan sesungguh-sungguhnya.
29 Wa kulla syai-in ahsoinaahu kitaabaa 29 Dan segala sesuatu telah Kami catat dalam suatu kitab.
30 Fa zuuquu falannazii-dakum  illaa ‘azaabaa 30 Karena itu rasakanlah.Dan Kami sekali-kali tidak akan menambah kepada kamu selain dari azab.
31 Innalil muttaqiina mafaazaa 31 Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa mendapat kemenangan
32 Hadaa-iqo wa a’naabaa 32 Yaitu kebun-kebun dan buah anggur,
33 Wa kawaa’iba atroobaa 33 dan gadis-gadis remaja yang sebaya,
34 Wa ka’sanddihaaqoo 34 dan gelas-gelas yang penuh
35 Laa yasma’uuna fiihaa lagwaw wa laa kizzaabaa 35 Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak pulaperkataan dusta.
36 Jazaa-am mirrobbika ‘atoo anhisaabaa 36 Sebagai balasan dari Tuhanmu dan pemberian yang cukup banyak,
37 Robbissamaawaati wal ardi wa maa bainahumar Rohmaani laa yamlikuuna minhu khitoobaa 37 Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya Yang Maha Pemurah. Mereka tidak dapat  berbicara dengan Dia.
38 Yawma yaquumur ruuhu wal malaaikatu soffaa. Laayatakallamuuna illa man azina lahurrohmaanu wa qoola sowaabaa 38 Pada hari, ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata, kecuali siapa yang telah diberi ijin kepadanya oleh Tuhan Yang  Maha Pemurah, dan ia mengucapkan kata  yang  benar.
39 Zaalikal yawmulhaq. Famansysyaa-attakhoza ilaa robbihi ma-aabaa 39 Itulah hari yang  pasti terjadi. Maka barangsiapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya.
40 Innaa anzzarnaakum ‘azaabangqoriibaa. Yawma yanzzurul mar-u maa qoddamat yadaahu wa yaquulul kaafiru yaa laitanii kuntu turoobaa. 40 Sesungguhnya Kami telah mem-peringatkan kepadamu ( hai orang kafir ) siksa yang dekat, pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya, dan orang kafir berkata: ” Alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah”

DOA QUNUT

Dibaca pada roka’at ke dua sholat subuh, saat berdiri setelah melaksanakan I’tidal  ( Sami’alloohu liman hamidah )

Bismillahir Rohmaanir Rohiim Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
1 Allohumah dinii fiiman hadait 1 Ya Allah, berilah aku petunjuk seperti orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk.
2 Wa afinii fiiman ‘aafait 2 Dan berilah aku kesehatan seperti yang telah Engkau beri kesehatan
3 Wa tawallanii fiman tawallait 3 Dan berilah berkah pada segala apa yang telah Engkau berikan kepadaku
4 Wa baariklii fiima a’thoit Waqinii birahmatika syarra maa qodlait 4 Dan peliharalah aku dari kejahatan yang Engkau pastikan, sesungguhnya Engkaulah yang memutuskanEngkaulah yang memutuskan
5 Fa innaka taqdii walaa yuqdoo  ‘alaik 5 Sesungguhnya tidak akan hina orang yang telah Engkau  beri kekuasaan
6 Wa innahu laa yazillu man waalaitwa laa ya’izzu man ‘aadait 6 Dan tidak akan mulia orang yangEngkau musuhi
7 Tabaarakta robbana wata’aalait, falakalhamdu ‘alaamaa qodlait 7 Maha berkahlah Engkau dan Maha luhurlah Engkau , segala puji bagiMu atas yang telah Engkau pastikan.
8 Astagfiruka wa atuubu ilaik 8 Aku mohon ampun dan bertobatkepada Engkau.
9 Wasallallohu ‘alaa sayyidinaa aalihii washobihi wasallam. 9 Semoga Allah memberi rahmat, berkah dan salam atas Nabi Muhammad serta keluarganya.
BACAAN SEBELUM  SALAM
Bismillahir Rohmaanir Rohiim Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
1 Alloohumma innii a’uuzubika min ‘azaabil qobri, 1 Ya Allah, aku berlindung kepadaMu dari siksa kubur,
2 wa  a’uuzubika min fitnatil masiihid dajjaal, 2 dan aku berlindung kepadaMu dari fitnah Dajjal,
3 wa a’uuzubika min fitnatil mahyaa wa fitnatil mamaati, 3 dan aku berlindung kepadaMu dari cobaan waktu hidup dan cobaan waktu mati,
4 Allohumma innii a’uuzubika minal maghromi wal ma’sami. 4 Ya Allah, aku berlindung kepadaMu dari lilitan hutang dan dosa.
5 Allohummagfirlii zunuubi wali walidayya 5 Ya Allah, ampunilah segala dosaku dan dosa kedua orang tuaku,
6 war ham humaa kamaa robbayaanii shagiroo 6 kasihanilah mereka sebagaimana merekamengasihi aku ketika masih kecil.
7 Allohumma inni ‘audzu bika minal hammi wal hazani 7 Ya Allah, aku berlindung padaMu dari kecemasan dan kesusahan
8 Wa ‘audzu bika minal ‘ajzi  wal kasli 8 Dan dari kelemahan dan rasa malas
9 Wa ‘audzu bika minal jubni  wal bukhli 9 Dan dari sifat pengecut dan bakhil
10 Wa ‘audzu bika min golabatid daini wa-qohrir rijaal. 10 Dan dari banyak hutang dan pemaksaan.

BACAAN SETELAH SHOLAT

  Bismillahir Rohmaanir Rohiim Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Astaghfirulloohal ‘aziim   ( 3 kali ) Aku memohon ampun kepada Allah Yang  Maha  Agung
Allohumma antas salaam wa minkas salaam, tabaarakta yaa zal jalaali wal ikroom Ya Allah, Engkau lah Yang Maha Sejahtera dan dari Engkaulah segala kesejahteraan. Engkaulah Yang Maha Mulia wahai zat yang penuh dengan kemegahan dan kemuliaan.
Subhaanalloh ( 33 x ) Maha Suci Allah.
Alhamdulillaah ( 33 x ) Segala Puji bagi Allah.
Allohu Akbar ( 33 x ) Allah Maha Besar.
Laa ilaaha illallooh ( 1 kali ) Tidak ada Tuhan selain Allah,
wahdahu laa syarika lah, lahul mulku, wa lahul hamdu,  wa huwa ‘alaa kulli syai-in qodiir. tidak ada sekutu bagiNya, Dia lah yang mempunyai kerajaan dari segala pujian, Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

12 thoughts on “Juz Amma

  1. Bacaan sebelum salam, yang nomer 7, “Allohumma inni ‘audzu buka”, mungkin salah ketik ya.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s